Разкриване на скоби

(a+b)*c=a*c+b*c

Когато изразът (a+b)*c се замени с израза a*c+b*c , казваме, че разкриваме скоби.

Обратно, когато a*c+b*c се замени с израза (a+b)*c , казваме, че изнасяме общ множител пред скоби.

a*c+b*c=(a+b)*c

Когато умножаваме с положително число израза в скобите, знаците на събираемите не се променят.

Например:

3*(9-4)=3*9-3*4

Когато умножаваме с отрицателно число, при разкриване на скоби, знаците на събираемите се променят.

Например:

-3*(9-4)=-3*9+3*4

При разкриване на скоби, пред които стои знак „+“ , знаците на събираемите не се променят.

Например:

+(4,9+3)=4,9+3

При разкриване на скоби, пред които стои знак „-“ , знаците на събираемите се заменят с противоположните.

Например:

-(7-8,5)=-7+8,5

Видове задачи:

  1. Разкрийте скобите:
  2. задачи

  3. Пресметнете:
  4. задачи

  5. Изнесете общ множител или пресметнете рационално:
  6. задачи

Разкриване на скоби (pdf формат)