Събиране на рационални числа

Рационални числа с еднакви знаци се събират като се съберат модулите на събираемите и пред получения сбор се постави знака на събираемите.

Например:

3+5= 8

(-3) + (-5)= -8

Рационални числа с различни знаци се събират като от по-големия модул се изважда по-малкия и пред получената разлика се поставя знакът на събираемото с по-голям модул.

Например:

12+ (-8) = 4

(-12) + 8 = -4

Когато събираме положителни и отрицателни числа , понякога е удобно да съберем отделно положителните, отделно – отрицателните, и после да съберем получените числа.

Сборът на рационално число с нула е равен на самото число.

Напр. 12 + 0 = 12

Сборът на противоположни числа е равен на нула.

Напр. 12 + (-12) = 0

Изваждане на рационални числа

Изваждането е определено като обратно действие на събирането.

Например:

7 – (-10) = 7+10 =17

5 – (-2) = 5+2 =7

-12 – (+4) =-12 -4 =-16

10 -15 = -5

Важно да се запомни : а –а = 0 ; а – 0 = а ; 0 – а = -а .
Алгебричен сбор : сборът на положителни числа , отрицателни числа и нула се нарича алгебричен сбор.

Алгебричен сбор се опростява като се изпускат скобите и знаците за събиране и се записват само събираемите с техните знаци.

Напр. – 5 + (+16) + (-4) + (+8) записва се така -5 +16 -4 +8

При подходящо разместване и групиране пресмятането може много да се опрости.

Намиране на неизвестно събираемо

Неизвестното число в равенството маже да се намери, като се остави от едната страна на равенството, а известните числа се прехвърлят от другата страна с противоположни знаци.