Призма.Правилна призма.

Права призма се нарича фигура, която има две основи (многоъгълници) и околните и страни са толкова на брой правоъгълници, колкото са страните на многоъгълника.
призма

Елементи:

основи;

околни стени – правоъгълници;

основни ръбове ;

околни ръбове - h;

върхове.

Околните ръбове на права призма се наричат височина на правата призма (h).

Ако основите на права призма са правилни многоъгълници, призмата се нарича правилна.

Основните ръбове на правилна призма се означават с b.

Лице на повърхнина на права призма:

Сборът S от лицата на околните стени на права призма се нарича лице на околната повърхнина на призмата. S=P*h, където P е периметър на основата ,а h - височина.
Сборът S1 от лицата на всички стени на права призма се нарича лице на пълна повърхнина на призмата. S1=S+2*B , където B е лице на основата.

Обем на права призма:

Обемът V на права призма с лице на основата B и височина h е равен на: V=B*h

Пирамида. Правилна пирамида.

Пирамидата е фигура , която има една основа (многоъгълник) и толкова на брой триъгълници с общ връх, колкото е броят на страните на многоъгълника.
пирамида

Елементи:

връх на пирамидата;

основа;

върхове на основата;

основни ръбове;

околни стени;

околни ръбове.

Пирамида, основата на която е правилен многоъгълник и околните и ръбове са равни, се нарича правилна.

Околните стени на правилна пирамида са равнобедрени триъгълници.

Освен елементите, които се отнасят за всяка пирамида, въвеждаме понятията апотема на основата (височина от центъра на основата до основен ръб) и апотема на пирамидата (височина от върха на пирамидата до основен ръб).

Лице на повърхнина на правилна пирамида:

Сборът S от лицата на околните стени на правилна пирамида се нарича лице на околната повърхнина на пирамидата. Намира се по една от двете формули: Лице на околна повърхнина ,където P е периметър на основата, k – апотема на пирамидата, n – броя на основните ръбове и b- основен ръб.
Сборът S1 от лицата на всички стени на правилна пирамида се нарича лице на пълната повърхнина на пирамидата. Лице на пълна повърхнина ,където B е лице на основата.
Обемът V на правилна пирамида с лице на основата B и височина h е равен на: Обем на пирамида