Окръжност

окръжност

Елементи:

т.О – център на окръжността;

r – радиус на окръжността;

d – диаметър на окръжността;

хорда.

Геометрична фигура, състояща се от точки в равнината, които са на равно разстояние от една точка, се нарича окръжност.

Дадената точка се нарича център на окръжността.

Отсечка , която свързва центъра с която и да е точка от окръжността, се нарича радиус.

Отсечка, която свързва две точки от окръжността , се нарича хорда.

Диаметър на окръжността е хорда , която минава през центъра. Диаметърът е равен на два пъти радиуса.

d=2*r

Дължина на окръжност: C=2*п*r

Числото π е математическа константа и може да се изчисли с произволен брой цифри след десетичната запетая. В математиката е прието то да се закръглява приблизително до 3,14 .

Част от окръжността, която е половината от цялата окръжност, се нарича полуокръжност.

Кръг

Геометрична фигура, образувана от вътрешните точки и точките на окръжността, се нарича кръг.

кръг

Елементи:

т.О – център;

r – радиус;

d – диаметър.

Разстоянието на точките от кръга до центъра му е по-малко или равно на радиуса на кръга.

Централен ъгъл: върхът на централния ъгъл съвпада с центъра на окръжността и раменете му пресичат окръжността.

Централния ъгъл отсича част от кръга , която се нарича сектор.

Лице на кръг: Лице на кръг

Многоъгълник. Правилен многоъгълник.

Фигура, която се състои от точките на затворена начупена линия и точките от равнината, които тя ограничава, се нарича многоъгълник.
Диагонал на многоъгълника се нарича отсечка, която съединява два несъседни върха на многоъгълник.
Многоъгълник, на който всички страни и всички ъгли са равни, се нарича правилен многоъгълник.

Елементи:

т.О – център на правилния многоъгълник;

апотема – разстоянието от центъра на правилен многоъгълник до негова страна.

Периметър на правилен многоъгълник е сборът от дължините на страните. Ако страните са n на брой периметърът е равен на : P=a+a+a+…+a= n*a

Лице на многоъгълник

Лицето на произволен многоъгълник може да се намери като сбор от лицата на съставящите го фигури.

Лицето на правилен многоъгълник намираме по формулата: Лице на многоъгълник където а е апотемата, а b страната на правилния многоъгълник.