Намиране на неизвестно

Намиране на неизвестно събираемо

Неизвестно число в равенство може да се намери, като то се остави от едната страна на равенството, а известните числа се прехвърлят от другата страна на равенството с противоположни знаци.

Ако x+b=a, то x=a-b

+b->-b

Пример: 10 + x = -20

x = -20 -10

x = -30

Ако x-b=a, то x=a+b

-b->+b

Пример: x – 6,7 = 7,8 + 4

x = 7,8 + 4 + 6,7

x = 18,5

Ако b-x=a, то -x=a-b

+b->-b

Умножаваме и двете страни на равенството с /*(-1) и получаваме за нашето неизвестно: x=b-a

Пример: - 9 – x + 1 = - 19

- x = - 19 + 9 – 1

- x = - 11

x = 11

Намиране на неизвестен множител

Използваме, че делението е обратно действие на умножението. Отново спазваме основните стъпки:

  1. Неизвестното число остава само в ляво, а известните числа се прехвърлят в дясно;
  2. Пресмята се стойността в дясно;
  3. Ако пред неизвестното число има знак „-“, двете страни на равенството се умножават с -1.

При намиране на неизвестен множител, известното число в ляво, което се намира в числител с умножение, преминава в дясно на равното в знаменател. Обратно, което в ляво е било в знаменател, преминава в дясно в числител с умножение. Ще покажем горното с примери.

Ако x*b=a, то x=a:b

*b->:b

Пример: -12*x = -48

-x = -48/12

-x = -4

x = 4

Ако x:b=a, то x=a*b

:b->*b

Пример: x: 2 = -4

x = -4 *2

x = -8

Ако a:x=b, то x=a:b

Пример: 49 : x = -7

x = 49 : (-7)

x = -7

Задачи:

  1. зад.
  2. задача 1 Отг. 8

  3. зад.
  4. задача 2 Отг. 1/36

  5. зад.
  6. задача 3 Отг. -11

Намиране на неизвестно (pdf формат)